Документи

по чл. 263, ал.(3) от Закона за предучилищното и училищно образование – за учебната 2023-2024 година

Дневен режим ⇒ тук

Стратегия за развитие на училището ⇒ тук

Годишен план за дейността на училището ⇒ тук

Правилник за дейността на училището ⇒ тук

Училищен учебен план ⇒ тук

Етичен кодекс ⇒ тук