Документи

по чл. 263, ал.(3) от Закона за предучилищното и училищно образование – за учебната 2022-2023 година

Дневен режим ⇒ тук

Стратегия за развитие на училището ⇒ тук

Годишен план за дейността на училището ⇒ тук

Правилник за дейността на училището ⇒ тук

Училищен учебен план за учебната ⇒ тук

Етичен кодекс ⇒ тук

Мерки за повишаване качеството на образованието ⇒ тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи ⇒ тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище ⇒ тук