Прием

Училището предлага:

 • едносменен режим на обучение от I до VII клас;
 • целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VI клас;
 • избираеми учебни предмети: български език и литература, математика, английски език;
 • спортни дейности: минибаскетбол за начален етап и баскетбол за прогимназиален етап;
 • училищна униформа с логото на училището;
 • обедно хранене чрез кетъринг;
 • две училищни библиотеки;
 • богата материална база;
 • медицинско лице, училищен психолог, логопед и ресурсен учител;
 • видео-наблюдение и пропускателен режим;
 • Служебни акаунти в електронен дневник „Школо“ и в платформата Office 365 и приложението Microsoft Teams.

Списък на приетите ученици за ПЕТИ клас през учебната 2024-2025 година – ТУК

Списък на приетите ученици за ПЪРВИ клас през учебната 2024-2025 година – ТУК

Заповед на директора за утвърждаване на Училищен план-прием за учебната 2024-2025 година – ТУК

Прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2023 – 2024 година в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

Заявление за записване на ученик в 1. клас – ТУК

Заявления за записване на ученика в 5. клас – ТУК

Свободни места до утвърдения училищен план-прием

за учебната 2023-2024 година:

1.В клас – 3

3.A клас – 3

3.В клас – 1