Прием

Заповед №712/29.03.2019 г. на Директора на училището

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 19, ал.1 и ал. 2, т. 1 т. 5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 53 от ПДУ, Заповед № 659/19.03.2019 г. на директора на училището, и становище на Обществения съвет от Протокол № 3/28.03.2019 г.
I. УТВЪРЖДАВАМ:
Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. Брой паралелки в първи клас – 3 броя:
I а клас – 24 ученици;
I б клас – 24 ученици;
I в клас – 24 ученици.
2. Брой паралелки в пети клас – 4 броя:
V а клас – 26 ученици;
V б клас – 26 ученици;
V в клас – 26 ученици;
V г клас – 26 ученици.
3. Класове, за които ще се провежда целодневна организация за учебния ден от I до VII включително, при заявено желание на родителите:
7 БРОЯ ГРУПИ с ЦДО:  5 броя в начален етап – по 25 броя ученици;
2 броя в прогимназиален етап – по 25 броя ученици
II. ОПРЕДЕЛЯМ:
Училищна комисия в състав:
Председател: Василка Стойкова – заместник-директор АСД
Членове:
Ангелина Пенчева – учител в НЕ
Калинка Спасова – старши учител в НЕ
Петя Докторско – старши учител в ПЕ при група с ЦДО
Йорданка Убинова – зав. АСД
за изпълнение на дейностите по утвърдения училищен план-прием на ученици от I и V клас за учебната 2019/2020 г.
Задължения на комисията:
1.  Приемане на заявления за I и V клас.
2. Разработва критерии за прием в I и V клас в случай, че броят на кандидатите надвишава броя на местата утвърдени със заповед № 659/19.03.2019 г.
3. Извършва класиране на кандидатите и предлага на директора списъци на приетите ученици по паралелките за утвърждаване в срок до:
за I  клас – 10.09.2019 г.
за  V клас – 10.09.2019 г.
III. ОПРЕДЕЛЯМ:
График на дейностите за осъществяване на приема на учениците от I и V клас за учебната 2019/2020 година, както следва:
График на дейностите:
22.04.2019 г. -31.05.2019 г. вкл. Подаване на заявления за участие в I-во класиране.
04.06.2019 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на I-во класиране.
05.06.2019 г. -10.06.2019 г. вкл. Записване на приетите ученици от I-во класиране.
до 16,30 ч. на 11.06.2019 г. Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
12.06.2019 г.-14.06.2019 г. вкл. Подаване на заявления за участие във II-ро класиране.
до 16,30 ч. на 17.06.2019 г. Обявяване на  списъците с приетите ученици на  II-ро класиране.
18.06.2019 г. -19.06.2019 г. вкл. Записване на ученици от  II-ро класиране.
до 16,30 ч. на 20.06.2019 г. Обявяване на свободните места
21.06.2019 г. -13.09.2019 г. вкл. Попълване на свободните места по реда на подаване на документи
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

За постъпване в първи клас:

 • Заявление от родителя по образец на училището
 • Удостоверение – оригинал за задължително предучилищно образование
 • Декларация попълнена от родителя /настойника/ в случай, че детето не е посещавало подготвителна група /причини/
 • Копие от удостоверение за раждане
За постъпване в пети клас:
 • Заявление от родителя по образец на училището
 • Удостоверение – оригинал за завършен начален етап на основно образование
 • Копие от удостоверение за раждане
За постъпване от І-ви до VІІ-ми клас по време на учебната година:
 • Заявление от родителя по образец на училището
 • Копие от удостоверение за раждане
 • Удостоверение за преместване (когато кандидатът идва от друго училище или Свидетелство за завършен клас, ако има прекъсване на учебния процес)
 • Медицински картон с нанесени имунизации
Допълнителна информация:

Необходимата допълнителна информация по всички въпроси може да се получи
всеки присъствен ден от 8.00 до 17.00 ч. на следния телефон:

034 98 81 17

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ №58

сайт: http://kliment-ohridski.com

Ел. поща: ou_ohridski_pz@mail.bg

Училището предлага:

* целодневна организация на учебния ден
* кетърингово хранене
* медицинска сестра
* библиотека
* допълнителни спортни занимания

* работа с учиищен психолог

* ресурсен учител

*логопед

Най-необходимото за първи клас

* тетрадки с тесни и широки редове по писане – 5 бр.;
* тетрадки с големи квадратчета по математика – 5 бр.;
* цветни моливи, флумастери, пастелин, акварелни (водни) бои;
* линия, триъгълник;
* моливи за писане, острилка, гума;
* химикалки (сини);
* блок за рисуване, скицник, четки – дебела и по-тънка;
* гланцово блокче, ножичка, сухо лепило;
* спортен екип;
* тефтерче.