Ученически съвет

Ученически съвет през учебната 2023-2024 година

Списък на Ученическия съвет   2023-2024

Ана – Мария Божкова – 5. а

Луиза Кисьова – 5. а

Габриела Иванова – 5. а

Петя Пискова – 5. а

Александра Ветренска – 5. а

Станислава Малинова – 5. б

Демислава Дъбова – 5. б

Виктория Солакова – 5. в

Елена Сербезова – 5. в

Калина Найденова – 5. в

Пламена Струмина – 6. а

Людмила Танкова – 6. а

Йорданка Ангелова – 6. б

Сияна Митина – 6. в

Станимира Спасова – 6. в

Мария Калбурова – 6. в

Елина Рангелова – 6. в

Лора Георгиева – 7. а

Елиа Радованова – 7. б

В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:

 Следване на традициите  в  IОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Пазарджик

 Демократичност

 Толерантност

 Инициативност

С дейността си УС се стреми да постигне следните цели и задачи:

 1. Да обединява и представлява учениците от училището.
 2. Да дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.
 3. Да дава гласност на проблемите на учениците и съдейства за решаването им, защитавайки правата и интересите им, съблюдавайки за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на училището.
 4. Да стимулира ангажираността на учениците в общоучилищния живот, да съдейства за разнообразяване и подобряване организацията на свободното време на учениците, да участва в дейности, свързани с превенцията на негативни поведения, зависимости и др.
 5. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност, пряко участие в училищното самоуправление.

Всеки член има право:

* Да избира и да бъде избран за Председател на Ученическия съвет.

*Да предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с дейността на УС.

Членовете нямат право:

* Да нарушават добрия тон и да пречат на работата на УС.

* Да работят против интересите на училището.

УС в своята дейност взаимодейства с:

Психолога, класните ръководители и Училищното ръководство.

Ученическият съвет на IОУ „Свети Климент Охридски“ е организация, чиято работа цели активното участие на учениците в училищния живот, дава гласност на техните идеи и предложения, спомага за комуникацията между учениците, учителите и ръководството.

Мото:  ”Какво да бъде твоето училище?        Решаваш ТИ !

ЦЕЛИ на Съвета? 

 • да засили участието на учениците в организацията на училищния живот
 • да предостави възможност за изява на всеки ученик
 • да осигурява полезна информация по “горещи” въпроси
 • да създава поле за контакти и  нови приятелства 
 • да формира млади лидери

Основни дейности:

 • Седмични срещи 
 •          Дискусии по интересни теми 
 •                 Спортни събития  
 •                      Училищни партита  
 •                                 Благотворителни акции

Какво са емоциите

Емоциите са израза на нашето психично състояние, провокирано от конкретна ситуация в ежедневието ни.

Всяко човешко същество е в състояние да изпита т. нар. базови емоции и те са нещо абсолютно естествено за нас хората. Широко прието е, че базовите емоции са 6: щастлив, тъжен, ядосан, уплашен, изненадан, отвратен.

 

Всеки тип емоция, положителна или негативна, се съпровожда от определена физиологическа реакция и/или от определена мимика на лицето.

Децата учат за емоциите по същия начин, по който се учат да пишат, да четат, да карат колело – като изпробват неща, опитват се да имитират поведение и получават обратна връзка за това, което правят от хората около тях. И също както при останалите неща, които децата учат, едни се справят по-добре, а на други им е по-трудно.

19-ти октомври – Ден в който ние, учениците от Ученическия съвет дискутирахме върху темата: „А вие как се чувствате днес“. Забавно и по интересен начин пресъздадохме нашите емоции върху картонени чинии. Ео и нашите емоционални карти: