Проект „Подкрепа за успех“

ВХОД в Платформа на проект „Подкрепа за успех“

На основание  Заповед № РД 09-1237 от 28.05.2020 г. на МОН I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик взе участие по проект „Подкрепа за успех“ в периода от 01.06. – 14.09.2020 г.. В училището бяха сформираха 10 групи за допълнително обучение по БЕЛ и по математика в начален етап и 3 групи в прогимназиален етап: две по БЕЛ и една по математика. Обхванати бяха 53 ученици, които не взеха активно участие по време на електронното обучение. Всяка група проведе по 30 часа присъствено в училище. За всеки ученик се създаде портфолио, което съдържа декларация за информираност и съгласие, индивидуалната карта и работните материали, доказващи напредъка на ученика от допълнителното обучение. Осигурени бяха  необходимите условия за допълнително обучение. Часовете се посещаваха редовно  от всички ученици. Занятията се провеждаха по утвърдена тематична програма и график за всяка група. Обучението протече в реална учебна среда  / в училище/ при добра дисциплина, в работна, спокойна обстановка. Спазваха се всички  противоепидемични мерки.

Снимков материал „Подкрепа за успех“