Дейности ОДП

ДЕЙНОСТИ за ОБЩА и ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

Психолог: Иванка Ангелова

Логопед: Даниела Микова

Ресурсен учител: Дочка Добрева

График за консултации на учителите в начален етап през първи учебен срок на учебната 2022/2023 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка в начален етап през първи учебен срок на учебната 2022/2023 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите 5.-7. клас през първи учебен срок  на учебната 2022/2023 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка 5.-7. клас през първи учебен срок  на учебната 2022/2023 г. ⇒ тук

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образованиетук

Програма за превенция на ранното напускане на училище ⇒ тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групитук

Програма за обща подкрепа на личностното развитие на ученикатук

Училищна програма за партниране между семейството и училищетотук

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилиетотук

Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112

Електронен адрес за подаване на сигнали: obhvat@mon.bg

Информация за доставчици на социални услуги за деца:

Телефон 112

Отдел „Закрила на детето“ гр. Падзарджик – 034 44 59 29

КСУДС – 034 44 75 30 и 034 44 88 65

Областна дирекция на МВР Пазарджик – 034 43 42 10

квартал Изток – РУ 034 43 44 13 и 034 43 49 80

Национална телефонна линия – телефон 116 111