Дейности ОДП

ДЕЙНОСТИ за ОБЩА и ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование през учебната 2018/2019 г.

График за консултации на учителите в начален етап през втори учебен срок на учебната 2018/2019 г.  тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка от първи до четвърти клас на учебната 2018/2019 г. тук

График за консултации на учителите 5-7 клас през втори учебен срок  на учебната 2018/2019 г. тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка от пети до седми клас през втори учебен срок  на учебната 2018/2019 г. тук

График за провеждане на родителски срещи: 02.X.2018 г.; 15.I.2019 г.; 16.04.2019 г.

Психолог: Иванка Ангелова

Логопед: Христина Дерменджийска

Ресурсен учител: Дамяна Савова

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за обща подкрепа на личностното развитие на ученика в IОУ „Св. Кл. Охридски“, Пазарджик през уч. 2018/2019 г.

Училищна програма за партниране между семейството и училището

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието в IОУ „Св. Кл. Охридски“, Пазарджик за уч. 2018/2019 г.

Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112

Електронен адрес за подаване на сигнали: [email protected]

Информация за доставчици на социални услуги за деца:

Телефон 112

Отдел „Закрила на детето“ гр. Падзарджик – 034 44 59 29

КСУДС – 034 44 75 30 и 034 44 88 65

Областна дирекция на МВР Пазарджик – 034 43 42 10

квартал Изток – РУ 034 43 44 13 и 034 43 49 80

Национална телефонна линия – телефон 116 111