Документи

График за провеждане на класни и контролни работи през първи учебен срок 5-7 клас тук

График за провеждане на контролни работи в начален етап през първи учебен срок тук

График за провеждане на УЧ за СД/ДЧ по ФВС през първия учебен срок тук

График за приемни дни и часове на учителите тук

График за консултации на учителите от начален етап през първи учебен срок тук

График за консултации на учителите  в часовете за самоподготовка от първи до четвърти клас тук

График за консултации на учителите през първи учебен срок 5-7 клас тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка от пети до седми клас тук

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на НВО в IV  и VII клас

Дневен режим

Стратегия за развитие

План на училището

Правилник

Учебен план на училището

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

 

 

 

 

Информация за доставчици на социални услуги за деца:

Телефон 112

Отдел „Закрила на детето“ гр. Падзарджик – 034 44 59 29

КСУДС – 034 44 75 30 и 034 44 88 65

Областна дирекция на МВР Пазарджик – 034 43 42 10

квартал Изток – РУ 034 43 44 13 и 034 43 49 80

Национална телефонна линия – телефон 116 111